Lera Boroditsky

https://www.youtube.com/watch?v=RKK7wGAYP6k