Python/statsmodels

http://statsmodels.sourceforge.net

see patsy