SSH config

SSH

Tips

MacOS ssh-agent behavior

Host *
    UseKeychain yes
    AddKeysToAgent yes
    IdentityFile ~/.ssh/id_rsa